کتاب مقدمه‌ ای بر تئوری کنترل بهینه دونالد کرک ( کمال الدین نیک روش)

    ۴۸.۰۰۰ تومان